Kaikki toimittajatiedot yhdessä paikassa

Baswaren toimittajahallintaratkaisun avulla hallitset toimittajia, seuraat suorituskykyä sekä valvot ja hallitset riskejä.

Mitä toimittajien hallinta on? 

Toimittajien hallinnalla tarkoitetaan kaikkia toimittajiin liittyvien toimintojen ja liiketoimintaprosessien hallintaa. Se pitää sisällään toimittajasuhteiden muodostamisen ja siihen liittyvät toiminnot kuten perehdytyksen, viestinnän ja muun kanssakäymisen. Toimittajien hallinnassa yhdistyvät toimittajatietojen hallinta, toimittajan elinkaarenhallinta sekä toimittajariskien ja toimittajien suorituskyvyn hallinta.

Tehokkaan toimittajien hallinnan merkitys on kasvanut viime vuosina erityisesti toimittajakantaansa kasvattavissa maailmanlaajuisissa yrityksissä. Toimittajariskien ja -arvon hallinnasta on tullut tärkeää erityisesti yritysten hankinta- ja taloustoimissa. Toimittajiin liittyvälle ajantasaiselle liiketoiminta- ja riskitiedolle samoin kuin toimittajia koskeville suorituskykytiedoille on jatkuva tarve.


Oletko etsimässä toimivampaa tapaa hallita toimittajia, saada tietoa muuttuvista toimittajatiedoista ja vähentää toimitusketjun riskejä?

Mitä monimutkaisempi ja moniportaisempi toimitusketju, sitä haavoittuvampi se on ulkoisille riskeille. Hyvä näkyvyys kaikkiin toimittajiin ja sujuva toimittajien hallinta kasvattavat jatkuvasti merkitystään.

Baswaren toimittajahallintaratkaisu antaa työkaluja tarkkaan ja ajantasaiseen toimittajatietojen hallintaan sekä toimittajariskien ja suorituskyvyn hallintaan. Se tarjoaa yhden alustan, jonka kautta pääset käsiksi kaikkiin toiminnanohjaus- ja liiketoimintajärjestelmissäsi oleviin toimittajatietoihin.

Miten Baswaren toimittajahallintaratkaisu voi auttaa

Toimitusketju toimii, kun tunnet toimittajasi, havaitset toimitusketjussa tapahtuvat muutokset ja saat tietoa, joka mahdollistaa varhaisen reagoinnin ongelmiin. Prosessien manuaalinen hallinta on kuitenkin hankalaa, sillä toimittajatietoa on paljon ja se muuttuu jatkuvasti. Väärä tieto voi johtaa maksujen viivästymisiin ja kiistoihin, ja heikko toimittajien hallinta voi avata ovet huijareille, luvattomille päivityksille ja jopa maksupetoksille.

Baswaren toimittajahallintaratkaisu vähentää toimittajariskiä, parantaa toimittajayhteistyötä ja auttaa organisaatioita hallitsemaan toimittajakantaansa arvon maksimoimiseksi ja riskien minimoimiseksi.

Keskitetty näkyvyys toimittajatietoihin

Toimittajatietojen hallinta asettaa usein haasteita erityisesti hajautetuille ja maailmanlaajuisille organisaatioille. Toimittajatietojen tallentaminen useisiin erillisiin järjestelmiin hankaloittaa tiedonsaantia ja voi joissain tapauksissa johtaa virheellisiin tietoihin. Baswaren avulla voit olla yhteydessä kaikkiin toimittajiisi ja hallinnoida toimittajatietojasi yhdessä paikassa. Baswaren toimittajahallintaratkaisun ansiosta näet koko toimitusketjusi ja voit hallinnoida toimittajia keskitetysti.

Täsmälliset toimittajatiedot

Toimittajatiedot muuttuvat jatkuvasti, ja niiden päivittäminen manuaalisesti on hankalaa. Baswaren avulla voit automatisoida toimittajahallinnan ja vapauttaa toimittajatietojen käsittelyyn käytetyn ajan. Toimittajatietojen todentamiseen ja täydentämiseen käytetään ulkoisia lähteitä, kuten Dun & Bradstreetiä ja muita kolmannen osapuolen datariskiyrityksiä. Saat tietoa mahdollisista kaksinkertaisista maksuista, vajavaisista toimittajatiedoista sekä toimittajariskeistä ja vaatimuksenmukaisuudesta. Näiden tietojen avulla voit ratkaista haasteita, pienentää riskejä ja ehkäistä petoksia.

Näkyvyys toimittajien suorituskykyyn

Strategisten toimittajien ja toimittajien suorituskyvyn valvonta on tärkeää yrityksille, jotka laajentavat toimintaansa. Analysoimalla toimittajatietoja Basware Analyticsin avulla saat hyödyllistä tietoa toimittajien suoriutumisesta asetettuihin tavoitteisiin nähden. Tiedot esimerkiksi tilausten toimitustarkkuuksista ja läpimenoajoista auttavat sopimusneuvotteluissa. Lisäksi näkyvyys auttaa tunnistamaan tärkeimmät toimittajat sekä muodostamaan tehokkaita toimitusketjuja ja vähentämään niiden riskejä.

Enemmän ajallaan maksettuja laskuja

Keskitetyt ja ajantasaiset toimittajatiedot tarjoavat toimittajille paremman näkyvyyden ja vähentävät näin toimittajakiistoja ja maksukyselyitä. Koska tiedot ovat helposti saatavilla, voit nopeuttaa käsittelyä ja varmistaa, että laskut maksetaan aina ajallaan. Tämä vuorostaan vahvistaa ja parantaa suhteita toimitusketjuun.

Toimittajahallintaratkaisun kyvykkyydet

Baswaren kattava ja integroitu toimittajahallintaratkaisu tarjoaa keskitetyn näkyvyyden kaikkiin toimittajiisi ja sekä työkalut toimittajatietojen, toimittajariskien ja suorituskyvyn hallintaan.

Baswaren ratkaisu perustuu avoimeen arkkitehtuuriin, jonka ansiosta yritykset voivat hallita toimittajia ja kulutusta hankinnasta maksuun (P2P) -alustan avulla ja hyötyä hyväksyttyjen kumppaniemme erityispalveluista.

Toimittajatietojen hallinta

Kaikki erillisiin järjestelmiin tallennetut päätiedot kerätään yhteen keskitettyyn paikkaan, mikä tarjoaa näkyvyyttä ja työkaluja kaikkien toimittajien tehokkaaseen hallintaan. Täsmälliset ja ajantasaiset toimittajatiedot takaavat, että tunnet toimittajasi ja tiedät, mitä toimenpiteitä sinulta milloinkin vaaditaan.

Baswaren toimittajien hallinnan avulla voit

  • hallita useista toiminnanohjaus- ja liiketoimintajärjestelmistä kerättyjä toimittajatietoja keskitetysti
  • täydentää toimittajatietoja Dun & Bradstreetin datan avulla, mm. päivittää liiketoimintatietoja, lisätä puuttuvia tietoja ja poistaa kaksoiskappaleita
  • saada tietoosi mm. toimittajasi DUNS-tunnuksen, osoitteet, päätöksentekijät, toimialakoodit, osapuolen tunnukset jne.
  • lisätä tietopäivityksiin sähköisen hyväksymiskäytännön ja välittää päivitetyt tiedot takaisin toiminnanohjaus- ja liiketoimintajärjestelmiin.

Toimittajariskien hallinta

Koottuja toimittajatietoja todennetaan ja täydennetään ulkoisilla datariskitiedoilla. Näin yrityksesi voi valvoa toimittajien riski- ja toimintatilaa sekä ryhtyä tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin. Baswaren toimittajariskin hallinta perustuu avoimeen ekosysteemiin, jonka erilliset, huipputason kumppaniratkaisut laajentavat Baswaren tarjontaa. Avointen ohjelmointirajapintojen käyttö antaa mahdollisuuden hyödyntää useiden kolmansien osapuolien tarjoamia riskitietoja.

Kumppanista riippuen voit valvoa esimerkiksi talouteen, maineeseen ja vaatimustenmukaisuuteen liittyviä riskejä sekä saada ilmoituksen, jos toimittajasi joutuu pakotelistalle. Päivitykset ja korjaukset välitetään takaisin alustalle, minkä jälkeen ne ovat käytettävissä myös muissa P2P-ratkaisun osissa.

Tämän prosessin automatisointi antaa mahdollisuuden laajentaa riskienvalvontaa koko toimitusketjuun ja vapauttaa aikaa strategisten aloitteiden laatimiseen.

Toimittajien suorituskyvyn hallinta

Basware tarjoaa kokonaisnäkyvyyden kaikkiin toimittajatietoihin kokoamalla ja keskittämällä eri toiminnanohjaus- ja liiketoimintajärjestelmien toimittajaluettelot yhteen paikkaan.

Yhdistämällä tiedot Basware Analyticsiin voit valvoa toimittajien suorituskykyä. Toimittaja-analyysi tarjoaa kattavampaa tietoa toimittajakannastasi ja auttaa asettamaan realistisia tavoitteita, kehittämään parempia hankintastrategioita sekä luomaan tehokkaita toimitusketjuja ja vähentämään niiden riskejä.