Bedrijfsgegevens

Tijdens het gebruik van onze diensten sturen onze klanten bestellingen, facturen en andere bedrijfsgegevens naar onze toepassingen voor verdere verwerking. Wij begrijpen hoe belangrijk bedrijfsgegevens zijn voor onze klanten.

Deze pagina is bedoeld om u ervan te verzekeren dat de gestandaardiseerde manier waarop we onze diensten ontwerpen en de maatregelen die we nemen, onze klanten helpen om te voldoen aan specifieke bedrijfsbehoeften en behoeften tot naleving van de wet met betrekking tot bedrijfsgegevens.

EIGENDOM en VERTROUWELIJKHEID


Eigendom. Onze klanten kiezen in het kader van de diensten die zij gebruiken welke bedrijfsgegevens zij met ons delen en zijn eigenaar van al hun bedrijfsgegevens.

Vertrouwelijkheid. Wij houden de vertrouwelijke bedrijfsgegevens van onze klanten strikt vertrouwelijk en maken deze uitsluitend bekend aan onze werknemers, onderaannemers en adviseurs op een "need-to-know"-basis, of met toestemming van onze klanten. Deze werknemers, onderaannemers en adviseurs zijn gebonden aan passende geheimhoudingsverplichtingen.

Documentatie


Contact

BEVEILIGING


Beveiligingsmaatregelen. Beveiliging van gegevens is voor ons van het grootste belang. We handhaven de gepaste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de bedrijfsgegevens van onze klanten te beschermen. We investeren in teams en technologie om de beveiliging voortdurend te verbeteren.

Onze beveiligingsmaatregelen worden hieronder samengevat en worden gegarandeerd in een bijlage bij onze verkoopovereenkomsten.

  • Omgevingstoegangscontrole: het voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot een omgeving voor gegevensverwerking waar gegevens worden verwerkt en gebruikt.
  • Systeemtoegangscontrole: het voorkomen dat gegevensverwerkingssystemen onbevoegd worden gebruikt.
  • Gegevenstoegangscontrole: ervoor zorgen dat personen die bevoegd zijn om een gegevensverwerkingssysteem te gebruiken, alleen toegang hebben tot de gegevens waartoe zij gemachtigd zijn, en dat gegevens tijdens de verwerking, het gebruik en de opslag niet zonder toestemming kunnen worden gelezen, gekopieerd, gewijzigd of verwijderd.
  • Overdrachtscontrole: ervoor zorgen dat gegevens niet onbevoegd kunnen worden gelezen, gekopieerd, gewijzigd of verwijderd tijdens een elektronische overdracht of bij het opslaan van de gegevens.
  • Bekendmakingscontrole: vaststellen en controleren waar en aan wie gegevens kunnen worden overgedragen door middel van datatransmissiefaciliteiten.
  • Invoercontrole: uitvoeren van controles om vast te stellen of en door wie gegevens in een gegevensverwerkingssysteem zijn ingevoerd, gewijzigd of verwijderd.

  • Opdrachtcontrole: ervoor zorgen dat persoonsgegevens die in opdracht van een klant worden verwerkt, strikt in overeenstemming met de instructies van de klant worden verwerkt.
  • Beschikbaarheidscontrole: ervoor zorgen dat de gegevens worden beschermd tegen onbedoelde vernietiging of verlies.
  • Separatiecontrole: ervoor zorgen dat gegevens die voor verschillende doeleinden zijn verzameld, afzonderlijk kunnen worden verwerkt.
  • Meldingscontrole: ervoor zorgen dat de klant onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht in geval van een wezenlijke inbreuk op een van de bovenstaande controles.


Audit. We controleren regelmatig de toepassing van onze beveiligingsmaatregelen en vragen externe deskundigen om onze beveiligingscontroles te toetsen aan internationale normen. Deze audits helpen ons om ons beveiligingsniveau verder te verbeteren en het vertrouwen van onze klanten in het op een veilige manier behandelen van hun bedrijfsgegevens te vergroten.

Documentatie


Contact

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS / DATA PRIVACY

Persoonsgegevens. Alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerd of identificeerbaar individu, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, noemen wij persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn in kader van onze werkzaamheden meestal zakelijke contactgegevens.

Verwerkingdoeleinden. Wij verwerken persoonsgegevens van onze medewerkers ten behoeve van personeelszaken en om ons in staat te stellen onze bedrijfswerkzaamheden uit te voeren. Wij verwerken persoonsgegevens van onze web- en eventbezoekers, prospects en klanten om hen te informeren over onze diensten, in het kader van de contractadministratie, implementatie en ondersteuning van de dienst. Bovendien kunnen onze klanten ons vragen om persoonsgegevens te verwerken in het kader van het verlenen van onze diensten, zoals wanneer facturen, verwerkt via onze diensten, zakelijke contactgegevens vermelden.

Vereisten. De bescherming van personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens is een fundamenteel recht. In de meeste landen moeten bedrijven die persoonsgegevens verwerken daarom voldoen aan de vereisten inzake de bescherming van persoonsgegevens (privacy). In de Europese Unie zullen de huidige gegevensbeschermingsvereisten verder worden gespecificeerd en aangescherpt door middel van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 van kracht is.

Wij zijn toegewijd om te voldoen aan de vereisten inzake de bescherming van persoonsgegevens die van toepassing zijn op onze werkzaamheden. U kunt de status van ons AVG conformiteitsprogramma volgen via onze GDPR (AVG) Program White Paper. Ons Basware Data Protection Team streeft ernaar om het conformiteitsprogramma te voltooien tegen 25 mei 2018.

Garanties. Onze klanten zijn verantwoordelijk voor de naleving van de vereisten op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens die van toepassing zijn op hun werkzaamheden. Wanneer onze klanten onze diensten kopen om hun werkzaamheden te ondersteunen en van ons verlangen dat wij persoonsgegevens namens hen verwerken, verwachten zij van ons dat wij hen helpen te voldoen aan de toepasselijke vereisten voor de bescherming van persoonsgegevens.

Onze Personal Data Processing Notice vat de maatregelen samen die wij treffen om onze klanten te helpen op een manier die voldoet aan de AVG. Wij garanderen deze maatregelen via ons Personal Data Processing Appendix bij onze verkoopovereenkomsten.

 

Documentatie

Contact

GEBRUIK VAN GEGEVENS DOOR BASWARE

Gebruik. Wij verzamelen en analyseren gegevens die zijn opgenomen in de bedrijfsgegevens van onze klanten en gegevens die zijn afgeleid van het gebruik dat onze klanten maken van onze diensten, voor het monitoren, verbeteren en leveren van diensten, voor onderzoek en ontwikkeling, dataproducten en ondersteunende diensten met toegevoegde waarde, zoals financiële risicoanalyse, benchmarks en statistieken.

Dergelijke gegevensverzameling en -analyse zijn standaardpraktijken in de clouddiensten-sector.

Garanties. Al deze gegevens die we verzamelen, worden geanalyseerd in een geaggregeerd formaat, wat betekent dat de identiteit van de klant, zijn zakelijke partners of individuen op geen enkel moment wordt bekendgemaakt aan derden. Dit gegevensverzamelingsproces is niet van toepassing op bedrijfsgegevensvelden die specifiek zijn gewijd aan persoonsgegevens. Bovendien voldoen alle processen voor het verzamelen van gegevens aan ons streng beleid en onze strenge vereisten op het gebied van beveiliging en gegevensbescherming.

Documentatie

 

Contact